Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những chiến lược quan trọng góp phần ổn định an sinh xã hội. Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ và khuyến khích công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã và đang được tỉnh Hòa Bình triển khai rất có hiệu quả, mỗi năm có hàng nghìn lao động được đào tạo nghề. Nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu sau khi được học nghề, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.

Trong những năm qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đơn vị đã hỗ trợ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cho 648 người, trong đó đối tượng là dân tộc thiểu số là 596 người; đối tượng thuộc hộ nghèo là 36 người; đối tượng thuộc hộ cận nghèo 3 người; người hưởng chế độ chính sách 7 người; người khuyết tật 1 người; người bị thu hồi đất 5 người. Riêng trong năm 2019, Chi cục đã tổ chức tư vấn tuyển sinh được 320 học viên (đạt 160% kế hoạch); trong đó dân tộc thiểu số 297 người, hộ nghèo 8 người, hộ cận nghèo 2 người, gia đình chính sách 01 người; lao động nữ 202 người.

Các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động do Chi cục tổ chức thường gắn với các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Nội dung đào tạo được lựa chọn phù hợp với nhu cầu của người học và định hướng phát triển sản xuất của địa phương.Hình thức mở lớp luôn gắn với việc thực hành trên đồng ruộng (học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tế) đã tạo nên sự hứng khởi cho người học. Học viên sau khi tham gia đào tạo học nghề có sự tự tin trong giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm, có khả năng giải quyết vấn đề độc lập.

Tuy nhiên công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chủ yếu ở vùng khó khăn, học viên trên 90% là đối tượng I (người dân tộc, hộ nghèo), khả năng đầu tư mở rộng sản xuất hạn chế dẫn đến kết quả tăng thu nhập cho hộ sản xuất nghề đào tạo chưa thực sự rõ nét. Bên cạnh đó do thiếu nguồn lực nên học viên khó để mở rộng quy mô sản xuất theo nghề được đào tạo.

Để khắc phục những hạn chế đó các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình; nâng cao nhận thức cho người lao động về vị trí, vai trò của công tác đào tạo nghề. Triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động trên địa bàn tỉnh, nắm chắc nhu cầu đào tạo cho mỗi loại nghề, lĩnh vực. Có cơ chế hợp lý và thuận tiện cho người dân vay vốn để sản xuất nhằm tăng thu nhập cho gia đình góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nông thôn.

Một số hình ảnh hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn

HCTH bài 3 ảnh 1

HCTH bài 3 ảnh 2

HCTH bài 3 ảnh 3

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020Video hoạt động

htx3333

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Điện thoại hữu ích

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết Thủ tục hành chính
 02183.851.017

Thống kê truy cập

928202
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
363
864
2051
920753
2975
21210
928202

Your IP: 18.204.55.168
2020-08-04 08:35
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction