Thuốc trừ sâu Thuốc trừ bệnh
 ảnh victory

Thuốc Victory 300EC đặc trị rệp mía

Công ty BVTV 1 TW (145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Quang Trung, Hà Nội)

 

Calvil

Thuốc Calvil 50SC, 50WP, đặc trị bệnh khô vằn

Công ty BVTV 1 TW (145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Quang Trung, Hà Nội)

 Dylan

Thuốc Dylan 2EC (trừ sâu cuốn lá lúa; nhện gié; sâu xanh; bọ cánh tơ, bọ xít muỗi hại chè; sâu vẽ bùa, nhện đỏ hại cam)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội 

Đại lý phân phối:

Starwiner

Thuốc Starwiner® 20WP Đặc trị bệnh bạc lá, lem lép hạt lúa

Công ty BVTV 1 TW (145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Quang Trung, Hà Nội)

 Dylan 10WG Thuốc Dylan 10WG  trừ sâu cuốn lá lúa

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

ha Ricide

Thuốc trừ bệnh Ricide® 72WP

Công ty BVTV 1 TW (145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Quang Trung, Hà Nội)

 fINICP Thuốc Finico 800WG (trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân lúa; sâu đục thân hại ngô)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Chevil 5EC Thuốc Chevin 5SC   (trừ bệnh khô vằn; Bệnh sẹo trên cây có múi)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

 Đại lý phân phối:

 Catex 3.6 EC Thuốc Catex 1.8EC 3.6EC (trừ sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié trên lúa; sâu xanh, sâu tơ trên cải; nhện đỏ, bọ cánh tơ trên chè)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Jinggiang meuisu Thuốc Jinggang meisu 3SL, 10WP (trừ bệnh khô vằn)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Bunus 40EC Thuốc Bonus 40EC (trừ sâu đục thân lúa)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Fu amy Thuốc Fu amy 30WP, 40EC (trừ bệnh Đạo ôn)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Nicata 95SP Thuốc Nicata 95SP (trừ sâu đục thân lúa)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Santhomix Thuốc Xanthomix 20WP (trừ bệnh bạc lá lúa)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Bonus gold Thuốc Bonus Gold (trừ sâu đục thân, rầy các loại)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Topic 70WP Thuốc Topnix 70WP (trừ bệnh sẹo trên cam)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Midn 10WP Thuốc Midan 10WP (trừ rầy các loại)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Ziénto Thuốc Zisento777WP (trừ bệnh sẹo trên cam)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Nibas Thuốc Nibas 50EC (trừ rầy các loại)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

   
 Cheesta Thuốc Cheestar 50WG (trừ rầy các loại)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

   
 Pzol 700WP Thuốc Pazol 700WP (trừ ốc bươu vàng)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

   
 Bini 58  Thuốc Bini 58-40EC (trừ rệp mía)

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

   
       
       

 

 

Thuốc trừ cỏ  Thuốc kích thích sinh trưởng
 bao bì amatex

Atamex 800WP (Thuốc trừ cò chọn lọc chuyên dùng cho ngô)

Công ty BVTV 1 TW (145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Quang Trung, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

 Côzni Thuốc Cozoni 0,1SP (kích thích sinh trưởng)

Công ty BVTV 1 TW (145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Quang Trung, Hà Nội)

 

Đại lý phân phối:

 Nasip 500WP

Thuốc trừ cỏ Nasip 50WP 

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

   
 Honixon Thuốc trừ cỏ Honixon 30WP 

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

   
 Chani 300EC Thuốc trừ cỏ Chai 300EC 

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

   
 acenidax

Thuốc trừ cỏ cenidax 17WP

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

   
 Butanix Thuốc trừ cỏ Butanix 60EC

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

   
 Sodi 48WP Thuốc trừ cỏ Solid 48WP

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối:

   
 Nitrazin 800WP Thuốc trừ cỏ Nitrazin 800WP

Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội (114, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội)

Đại lý phân phối: