Vụ đông 2019 huyện Kỳ Sơn gieo trồng 260 ha ngô với cơ cấu giống chủ yếu như LVN 99, LVN4, LVN 17, HN 88… Đây là vụ trồng ngô với diện tích lớn nhất của huyện, hiện cây ngô đang giai đoạn sinh trưởng từ 7-9 lá, cây sinh trưởng phát triển tốt, tuy nhiên bị một số đối tượng dịch hại như sâu đục thân, sâu cuốn lá, chuột gây hại rải rác, đáng chú ý là đối tượng sâu keo mùa thu. Đây là đối tượng dịch hại mới xuất hiện từ tháng 4 năm 2019 và gây hại mạnh ở các tỉnh phía Bắc trong đó có tỉnh Hòa Bình. Trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, sâu keo mùa thu đã gây hại mạnh trên diện tích cây ngô Xuân và ngô hè Thu và tiếp tục gây hại trên cây ngô đông.

Theo kết quả điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kỳ Sơn, hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 16 ha ngô bị sâu keo mùa thu gây hại; đây là loại sâu hại có mức độ gây hại lớn, di chuyển xa, phát tán mạnh, là đối tượng sâu hại mới nên nông dân còn gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng trừ.

  Kỳ Sơn bài 3 ảnh

     Hình ảnh: Công tác phòng chống sâu keo mùa thu tại xã Hợp Thành- Kỳ Sơn

Để chủ động trong công tác điều tra, phát hiện và triển khai phòng trừ có hiệu quả. Trong thời gian vừa qua Trạm đã nâng cao công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô theo sự hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh ngay từ đầu vụ như: hướng dẫn nông dân biện pháp xử lý hạt giống, sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy pheromone, và biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu ở mật độ cao 4-5 con/m2.

Trong thời gian tới, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kỳ Sơn tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sâu keo mùa thu đến người thông qua các lớp tập huấn và hướng dẫn trực tiếp trên đồng ruộng; đồng thời tiếp tục tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật quan tâm nhân rộng mô hình phòng trừ sâu keo tổng hợp tại các xã khác trên địa bàn, giúp công tác quản lý đối tượng sâu keo mùa thu đạt hiệu quả cao, đảm bảo năng suất cây ngô trong các vụ tiếp theo./.

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kỳ Sơn

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020Video hoạt động

htx3333

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Điện thoại hữu ích

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết Thủ tục hành chính
 02183.851.017

Thống kê truy cập

928136
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
297
864
1985
920753
2909
21210
928136

Your IP: 18.204.55.168
2020-08-04 07:23
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction