Thông báo sâu bệnh kỳ 14-2020 (Từ ngày 26/3 - 01/4/2020) Tải nội dung thông báo tại đây

THÔNG BÁO SÂU BỆNH KỲ NĂM 2020

TT Số Thông báo Tải về
1 Thông báo sâu bệnh kỳ số 1 Tải nội dung thông báo tại đây
2 Thông báo sâu bệnh kỳ số 2 Tải nội dung thông báo tại đây
3 Thông báo sâu bệnh kỳ số 3 Tải nội dung thông báo tại đây
4 Thông báo sâu bệnh kỳ số 4  Tải nội dung thông báo tại đây
5 Thông báo sâu bệnh kỳ số 5 Tải nội dung thông báo tại đây
6 Thông báo sâu bệnh kỳ số 6 Tải nội dung thông báo tại đây
7 Thông báo sâu bệnh kỳ số 7 Tải nội dung thông báo tại đây
8 Thông báo sâu bệnh kỳ số 8  Tải nội dung thông báo tại đây
9 Thông báo sâu bệnh kỳ số 9  Tải nội dung thông báo tại đây
10 Thông báo sâu bệnh kỳ số 10 Tải nội dung thông báo tại đây
11 Thông báo sâu bệnh kỳ số 11  Tải nội dung thông báo tại đây
12 Thông báo sâu bệnh kỳ số 12 Tải nội dung thông báo tại đây
13 Thông báo sâu bệnh kỳ số 13 Tải nội dung thông báo tại đây
14 Thông báo sâu bệnh kỳ số 14 Tải nội dung thông báo tại đây
15 Thông báo sâu bệnh kỳ số 15 Tải nội dung thông báo tại đây
16 Thông báo sâu bệnh kỳ số 16 Tải nội dung thông báo tại đây
17 Thông báo sâu bệnh kỳ số 17 Tải nội dung thông báo tại đây
18 Thông báo sâu bệnh kỳ số 18 Tải nội dung thông báo tại đây
19 Thông báo sâu bệnh kỳ số 19  Tải nội dung thông báo tại đây
20 Thông báo sâu bệnh kỳ số 20  Tải nội dung thông báo tại đây
21 Thông báo sâu bệnh kỳ số 21 Tải nội dung thông báo tại đây
22 Thông báo sâu bệnh kỳ số 22  Tải nội dung thông báo tại đây
23 Thông báo sâu bệnh kỳ số 23 Tải nội dung thông báo tại đây
24 Thông báo sâu bệnh kỳ số 24  Tải nội dung thông báo tại đây
25 Thông báo sâu bệnh kỳ số 25 Tải nội dung thông báo tại đây
26 Thông báo sâu bệnh kỳ số 26  Tải nội dung thông báo tại đây
27 Thông báo sâu bệnh kỳ số 27  Tải nội dung thông báo tại đây
28 Thông báo sâu bệnh kỳ số 28   Tải nội dung thông báo tại đây
29 Thông báo sâu bệnh kỳ số 29

 Tải nội dung thông báo tại đây

30 Thông báo sâu bệnh kỳ số 30
31 Thông báo sâu bệnh kỳ số 31
32 Thông báo sâu bệnh kỳ số 32
33 Thông báo sâu bệnh kỳ số 33
34 Thông báo sâu bệnh kỳ số 34
35 Thông báo sâu bệnh kỳ số 35
36 Thông báo sâu bệnh kỳ số 36  
37 Thông báo sâu bệnh kỳ số 37
38 Thông báo sâu bệnh kỳ số 38
39 Thông báo sâu bệnh kỳ số 39
40 Thông báo sâu bệnh kỳ số 40  
41 Thông báo sâu bệnh kỳ số 41  
42 Thông báo sâu bệnh kỳ số 42
43 Thông báo sâu bệnh kỳ số 43  
44 Thông báo sâu bệnh kỳ số 44
45 Thông báo sâu bệnh kỳ số 45
46 Thông báo sâu bệnh kỳ số 46
47 Thông báo sâu bệnh kỳ số 47  
48 Thông báo sâu bệnh kỳ số 48  
49 Thông báo sâu bệnh kỳ số 49
50 Thông báo sâu bệnh kỳ số 50
51 Thông báo sâu bệnh kỳ số 51
52
Thông báo sâu bệnh kỳ số 52
 
TT Số Thông báo Tải về
1 Thông báo sâu bệnh kỳ số 1 Tải nội dung thông báo tại đây
2 Thông báo sâu bệnh kỳ số 2  Tải nội dung thông báo tại đây
3 Thông báo sâu bệnh kỳ số 3  Tải nội dung thông báo tại đây
4 Thông báo sâu bệnh kỳ số 4 Tải nội dung thông báo tại đây
5 Thông báo sâu bệnh kỳ số 5 Tải nội dung thông báo tại đây
6 Thông báo sâu bệnh kỳ số 6 Tải nội dung thông báo tại đây
7 Thông báo sâu bệnh kỳ số 7 Tải nội dung thông báo tại đây
8 Thông báo sâu bệnh kỳ số 8  Tải nội dung thông báo tại đây
9 Thông báo sâu bệnh kỳ số 9 Tải nội dung thông báo tại đây
10 Thông báo sâu bệnh kỳ số 10  Tải nội dung thông báo tại đây
11 Thông báo sâu bệnh kỳ số 11   Tải nội dung thông báo tại đây
12 Thông báo sâu bệnh kỳ số 12 Tải nội dung thông báo tại đây
13 Thông báo sâu bệnh kỳ số 13 Tải nội dung thông báo tại đây
14 Thông báo sâu bệnh kỳ số 14 Tải nội dung thông báo tại đây
15 Thông báo sâu bệnh kỳ số 15 Tải nội dung thông báo tại đây
16 Thông báo sâu bệnh kỳ số 16 Tải nội dung thông báo tại đây
17 Thông báo sâu bệnh kỳ số 17 Tải nội dung thông báo tại đây
18 Thông báo sâu bệnh kỳ số 18 Tải nội dung thông báo tại đây
19 Thông báo sâu bệnh kỳ số 19  Tải nội dung thông báo tại đây
20 Thông báo sâu bệnh kỳ số 20  Tải nội dung thông báo tại đây
21 Thông báo sâu bệnh kỳ số 21 Tải nội dung thông báo tại đây
22 Thông báo sâu bệnh kỳ số 22  Tải nội dung thông báo tại đây
23 Thông báo sâu bệnh kỳ số 23  Tải nội dung thông báo tại đây
24 Thông báo sâu bệnh kỳ số 24  Tải nội dung thông báo tại đây
25 Thông báo sâu bệnh kỳ số 25  Tải nội dung thông báo tại đây
26 Thông báo sâu bệnh kỳ số 26  Tải nội dung thông báo tại đây
27 Thông báo sâu bệnh kỳ số 27  Tải nội dung thông báo tại đây
28 Thông báo sâu bệnh kỳ số 28  Tải nội dung thông báo tại đây
29 Thông báo sâu bệnh kỳ số 29  Tải nội dung thông báo tại đây
30 Thông báo sâu bệnh kỳ số 30   Tải nội dung thông báo tại đây
31 Thông báo sâu bệnh kỳ số 31  Tải nội dung thông báo tại đây
32 Thông báo sâu bệnh kỳ số 32  Tải nội dung thông báo tại đây
33 Thông báo sâu bệnh kỳ số 33  Tải nội dung thông báo tại đây
34 Thông báo sâu bệnh kỳ số 34  Tải nội dung thông báo tại đây
35 Thông báo sâu bệnh kỳ số 35  Tải nội dung thông báo tại đây
36 Thông báo sâu bệnh kỳ số 36  Tải nội dung thông báo tại đây
37 Thông báo sâu bệnh kỳ số 37  Tải nội dung thông báo tại đây
38 Thông báo sâu bệnh kỳ số 38   Tải nội dung thông báo tại đây
39 Thông báo sâu bệnh kỳ số 39 Tải nội dung thông báo tại đây
40 Thông báo sâu bệnh kỳ số 40  Tải nội dung thông báo tại đây
41 Thông báo sâu bệnh kỳ số 41  Tải nội dung thông báo tại đây
42 Thông báo sâu bệnh kỳ số 42 Tải nội dung thông báo tại đây
43 Thông báo sâu bệnh kỳ số 43  Tải nội dung thông báo tại đây
44 Thông báo sâu bệnh kỳ số 44  Tải nội dung thông báo tại đây
45 Thông báo sâu bệnh kỳ số 45  Tải nội dung thông báo tại đây
46 Thông báo sâu bệnh kỳ số 46  Tải nội dung thông báo tại đây
47 Thông báo sâu bệnh kỳ số 47  Tải nội dung thông báo tại đây
48 Thông báo sâu bệnh kỳ số 48  Tải nội dung thông báo tại đây
49 Thông báo sâu bệnh kỳ số 49 Tải nội dung thông báo tại đây
50 Thông báo sâu bệnh kỳ số 50 Tải nội dung thông báo tại đây
51 Thông báo sâu bệnh kỳ số 51 Tải nội dung thông báo tại đây
52
Thông báo sâu bệnh kỳ số 52
 Tải nội dung thông báo tại đây

 

 

TT Số Thông báo Tải về
1 Thông báo sâu bệnh kỳ số 1 Tải nội dung thông báo tại đây
2 Thông báo sâu bệnh kỳ số 2  Tải nội dung thông báo tại đây
3 Thông báo sâu bệnh kỳ số 3 Tải nội dung thông báo tại đây
4 Thông báo sâu bệnh kỳ số 4 Tải nội dung thông báo tại đây
5 Thông báo sâu bệnh kỳ số 5 Tải nội dung thông báo tại đây
6 Thông báo sâu bệnh kỳ số 6 Tải nội dung thông báo tại đây
7 Thông báo sâu bệnh kỳ số 7  Tải nội dung thông báo tại đây
8 Thông báo sâu bệnh kỳ số 8 Tải nội dung thông báo tại đây
9 Thông báo sâu bệnh kỳ số 9  Tải nội dung thông báo tại đây
10 Thông báo sâu bệnh kỳ số 10  Tải nội dung thông báo tại đây
11 Thông báo sâu bệnh kỳ số 11   Tải nội dung thông báo tại đây 
12 Thông báo sâu bệnh kỳ số 12 Tải nội dung thông báo tại đây
13 Thông báo sâu bệnh kỳ số 13 Tải nội dung thông báo tại đây
14 Thông báo sâu bệnh kỳ số 14 Tải nội dung thông báo tại đây
15 Thông báo sâu bệnh kỳ số 15 Tải nội dung thông báo tại đây
16 Thông báo sâu bệnh kỳ số 16 Tải nội dung thông báo tại đây
17 Thông báo sâu bệnh kỳ số 17 Tải nội dung thông báo tại đây
18 Thông báo sâu bệnh kỳ số 18 Tải nội dung thông báo tại đây
19 Thông báo sâu bệnh kỳ số 19  Tải nội dung thông báo tại đây
20 Thông báo sâu bệnh kỳ số 20  Tải nội dung thông báo tại đây
21 Thông báo sâu bệnh kỳ số 21 Tải nội dung thông báo tại đây
22 Thông báo sâu bệnh kỳ số 22  Tải nội dung thông báo tại đây
23 Thông báo sâu bệnh kỳ số 23  Tải nội dung thông báo tại đây
24 Thông báo sâu bệnh kỳ số 24  Tải nội dung thông báo tại đây
25 Thông báo sâu bệnh kỳ số 25  Tải nội dung thông báo tại đây
26 Thông báo sâu bệnh kỳ số 26  Tải nội dung thông báo tại đây
27 Thông báo sâu bệnh kỳ số 27  Tải nội dung thông báo tại đây
28 Thông báo sâu bệnh kỳ số 28  Tải nội dung thông báo tại đây
29 Thông báo sâu bệnh kỳ số 29  Tải nội dung thông báo tại đây
30 Thông báo sâu bệnh kỳ số 30  Tải nội dung thông báo tại đây
31 Thông báo sâu bệnh kỳ số 31  Tải nội dung thông báo tại đây
32 Thông báo sâu bệnh kỳ số 32  Tải nội dung thông báo tại đây
33 Thông báo sâu bệnh kỳ số 33  Tải nội dung thông báo tại đây
34 Thông báo sâu bệnh kỳ số 34  Tải nội dung thông báo tại đây
35 Thông báo sâu bệnh kỳ số 35  Tải nội dung thông báo tại đây
36 Thông báo sâu bệnh kỳ số 36  Tải nội dung thông báo tại đây
37 Thông báo sâu bệnh kỳ số 37  Tải nội dung thông báo tại đây
38 Thông báo sâu bệnh kỳ số 38  Tải nội dung thông báo tại đây
39 Thông báo sâu bệnh kỳ số 39  Tải nội dung thông báo tại đây
40 Thông báo sâu bệnh kỳ số 40  Tải nội dung thông báo tại đây
41 Thông báo sâu bệnh kỳ số 41  Tải nội dung thông báo tại đây
42 Thông báo sâu bệnh kỳ số 42  Tải nội dung thông báo tại đây
43 Thông báo sâu bệnh kỳ số 43  Tải nội dung thông báo tại đây
44 Thông báo sâu bệnh kỳ số 44  Tải nội dung thông báo tại đây
45 Thông báo sâu bệnh kỳ số 45  Tải nội dung thông báo tại đây
46 Thông báo sâu bệnh kỳ số 46  Tải nội dung thông báo tại đây
47 Thông báo sâu bệnh kỳ số 47  Tải nội dung thông báo tại đây
48 Thông báo sâu bệnh kỳ số 48  Tải nội dung thông báo tại đây
49 Thông báo sâu bệnh kỳ số 49  Tải nội dung thông báo tại đây
50 Thông báo sâu bệnh kỳ số 50  Tải nội dung thông báo tại đây
51 Thông báo sâu bệnh kỳ số 51  Tải nội dung thông báo tại đây
52
Thông báo sâu bệnh kỳ số 52
  Tải nội dung thông báo tại đây
TT Số Thông báo Tải về
1 Thông báo sâu bệnh kỳ số 1  Tải nội dung thông báo tại đây
2 Thông báo sâu bệnh kỳ số 2  Tải nội dung thông báo tại đây
3 Thông báo sâu bệnh kỳ số 3  Tải nội dung thông báo tại đây
4 Thông báo sâu bệnh kỳ số 4  Tải nội dung thông báo tại đây
5 Thông báo sâu bệnh kỳ số 5  Tải nội dung thông báo tại đây
6 Thông báo sâu bệnh kỳ số 6  Tải nội dung thông báo tại đây
7 Thông báo sâu bệnh kỳ số 7  Tải nội dung thông báo tại đây
8 Thông báo sâu bệnh kỳ số 8  Tải nội dung thông báo tại đây
9 Thông báo sâu bệnh kỳ số 9  Tải nội dung thông báo tại đây
10 Thông báo sâu bệnh kỳ số 10  Tải nội dung thông báo tại đây
11 Thông báo sâu bệnh kỳ số 11  Tải nội dung thông báo tại đây
12 Thông báo sâu bệnh kỳ số 12 Tải nội dung thông báo tại đây
13 Thông báo sâu bệnh kỳ số 13  Tải nội dung thông báo tại đây
14 Thông báo sâu bệnh kỳ số 14  Tải nội dung thông báo tại đây
15 Thông báo sâu bệnh kỳ số 15  Tải nội dung thông báo tại đây
16 Thông báo sâu bệnh kỳ số 16  Tải nội dung thông báo tại đây
17 Thông báo sâu bệnh kỳ số 17  Tải nội dung thông báo tại đây
18 Thông báo sâu bệnh kỳ số 18  Tải nội dung thông báo tại đây
19 Thông báo sâu bệnh kỳ số 19
20 Thông báo sâu bệnh kỳ số 20  Tải nội dung thông báo tại đây
21 Thông báo sâu bệnh kỳ số 21 Tải nội dung thông báo tại đây
22 Thông báo sâu bệnh kỳ số 22 Tải nội dung thông báo tại đây
23 Thông báo sâu bệnh kỳ số 23 Tải nội dung thông báo tại đây
24 Thông báo sâu bệnh kỳ số 24 Tải nội dung thông báo tại đây
25 Thông báo sâu bệnh kỳ số 25 Tải nội dung thông báo tại đây
26 Thông báo sâu bệnh kỳ số 26 Tải nội dung thông báo tại đây
27 Thông báo sâu bệnh kỳ số 27 Tải nội dung thông báo tại đây
28 Thông báo sâu bệnh kỳ số 28 Tải nội dung thông báo tại đây
29 Thông báo sâu bệnh kỳ số 29 Tải nội dung thông báo tại đây
30 Thông báo sâu bệnh kỳ số 30 Tải nội dung thông báo tại đây
31 Thông báo sâu bệnh kỳ số 31 Tải nội dung thông báo tại đây
32 Thông báo sâu bệnh kỳ số 32 Tải nội dung thông báo tại đây
33 Thông báo sâu bệnh kỳ số 33 Tải nội dung thông báo tại đây 
34 Thông báo sâu bệnh kỳ số 34 Tải nội dung thông báo tại đây 
35 Thông báo sâu bệnh kỳ số 35 Tải nội dung thông báo tại đây
36 Thông báo sâu bệnh kỳ số 36 Tải nội dung thông báo tại đây
37 Thông báo sâu bệnh kỳ số 37 Tải nội dung thông báo tại đây
38 Thông báo sâu bệnh kỳ số 38 Tải nội dung thông báo tại đây
39 Thông báo sâu bệnh kỳ số 39 Tải nội dung thông báo tại đây
40 Thông báo sâu bệnh kỳ số 40 Tải nội dung thông báo tại đây
41 Thông báo sâu bệnh kỳ số 41 Tải nội dung thông báo tại đâ
42 Thông báo sâu bệnh kỳ số 42 Tải nội dung thông báo tại đây
43 Thông báo sâu bệnh kỳ số 43 Tải nội dung thông báo tại đây
44 Thông báo sâu bệnh kỳ số 44 Tải nội dung thông báo tại đây
45 Thông báo sâu bệnh kỳ số 45 Tải nội dung thông báo tại đây
46 Thông báo sâu bệnh kỳ số 46 Tải nội dung thông báo tại đây
47 Thông báo sâu bệnh kỳ số 47  Tải nội dung thông báo tại đây
48 Thông báo sâu bệnh kỳ số 48 Tải nội dung thông báo tại đây
49 Thông báo sâu bệnh kỳ số 49 Tải nội dung thông báo tại đây
50 Thông báo sâu bệnh kỳ số 50 Tải nội dung thông báo tại đây
51 Thông báo sâu bệnh kỳ số 51  Tải nội dung thông báo tại đây
52

Thông báo sâu bệnh kỳ số 52

Tải nội dung thông báo tại đây

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020Video hoạt động

htx3333

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Điện thoại hữu ích

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết Thủ tục hành chính
 02183.851.017

Thống kê truy cập

928204
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
365
864
2053
920753
2977
21210
928204

Your IP: 18.204.55.168
2020-08-04 08:40
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction